Search

Tag: ceramika rodyjska [ All ]

Page 1 of 2

  Title Copies
I chronologisi ton rodiakon amforeon stin ellinistiki periodo 
Edition: nadbitka z tomu "B' Epistimoniki synantisi gia tin ellinistiki keramiki" 
Year: 1990 
Amphora production in the Rhodian Peraea in the Hellenistic period 
Edition: nadbitka z tomu "Transport amphorae and trade in the Eastern Mediterranean" 
Year: 2004 
Chronologie detaillee et revisee des eponyms amphoriques rhodiens, de 270 a 108 av. J.-C. environ: premier bilan 
Edition: (ksero) 
Year: 2001 
Early excavations at Pergamon and the chronology of Rhodian amphora stamps 
Edition: nadbitka z czasopisma "Hesperia", t. 71, z. 3 
Year: 2002 
K'm chronologiata na rodoskite fabrikantski pieczati 
Edition: nadbitka z czasopisma "Archeologija", t. 31, z. 3 
Year: 1989 
Nowyje chronologiczeskie sootwiestrija licznych imien na rodosskich amforach 
Edition: nadbitka z czasopisma "Sowietskaja archeologija", t. 2 
Year: 1980 
Ranni rodoski eponimni pieczati ot Kabile 
Edition: nadbitka z czasopisma "Archeologija", t. 30 
Year: 1988 
Rewizija chronologii rannich keramiczeskich klejm Rodosa 
Edition: nadbitka z czasopisma "Anticzni mir i archeologija", t. 11 
Year: 2002 
Rhodian stamped amphorae from Sarayburnu 
Edition: nadbitka z czasopisma "Arkeoloji Dergisi" 
Year: 1997 
Rodosskie amfornye klejma (raskopki 1970-1974 gg.) 
Edition: nadbitka z czasopisma "Sowietskaja Archeologija", t. 4 
Year: 1978 
12